Select Page

Tag: bang gia ca may

Tính Bảng giá ca máy

Chạy lệnh Dự thầu GXD / Kết xuất bảng giá ca máy. Lệnh này sẽ tính bảng giá ca máy tất cả các máy được sử dụng hồ sơ thầu trong sheet MTC. Lưu ý: Phần giá ca máy đã trình bày qua 2 ví dụ ở trên, để hiểu rõ vì sao Dự thầu GXD lại...

Read More

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề