Select Page

Tính Bảng giá ca máy

Chạy lệnh Dự thầu GXD / Kết xuất bảng giá ca máy. Lệnh này sẽ tính bảng giá ca máy tất cả các máy được sử dụng hồ sơ thầu trong sheet MTC.

Hình 6.1 – Lệnh kết xuất bảng giá ca máy

Hình 6.1 – Lệnh kết xuất bảng giá ca máy

Lưu ý: Phần giá ca máy đã trình bày qua 2 ví dụ ở trên, để hiểu rõ vì sao Dự thầu GXD lại có 3 phương pháp tính giá ca máy thì các bạn có thể tìm (search) và tải trên diễn đàn http://giaxaydung.vn/diendan về tham khảo “Quyết định số 137/2013/QĐ-GXD ngày 02/12/2013 của Công ty CP Giá Xây Dựng” công bố số liệu định mức và bảng giá ca máy chưa có trong Thông tư số 06/2010/TT-BXD.

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề