Select Page

Tag: Lưu file Dự thầu GXD

Lưu file Dự thầu GXD

Lưu ý: Với Excel 2003 bạn lưu bình thường. Với Excel 2007 hoặc 2010 khi lưu vào ổ đĩa bạn chọn dạng file .xlsm hoặc .xls để lưu. Nếu lưu dạng .xlsx sẽ bị hỏng file, các lần tiếp theo mở file làm tiếp sẽ bị lỗi #Name. Hồ sơ dự...

Read More

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề