Select Page

Lưu file Dự thầu GXD

Lưu ý: Với Excel 2003 bạn lưu bình thường. Với Excel 2007 hoặc 2010 khi lưu vào ổ đĩa bạn chọn dạng file .xlsm hoặc .xls để lưu. Nếu lưu dạng .xlsx sẽ bị hỏng file, các lần tiếp theo mở file làm tiếp sẽ bị lỗi #Name.

Hồ sơ dự toán là file Excel (không cần xuất ra Excel như phần mềm khác). Thao tác lưu: Sử dụng nút Lưu file dự toán  hoặc dùng lệnh Hồ sơ/ Lưu file dự toán hoặc bấm Ctrl+S như khi lưu một file Excel bình thường thì chú ý định dạng file lưu phải là .xlsm hoặc .xls.

Lưu file Dự thầu GXD

Lưu file Dự thầu GXD

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề