Select Page

Tag: tra lại giá vật tư

Lệnh tra lại giá vật tư

Lệnh Tra lại giá vật tư sẽ gọi giá vật tư đã lưu ở Gvt.csv vào các bảng Vật tư và Giá trị vật tư, đơn giá (tương tự trong Dự toán GXD). Chạy lệnh Tiện ích/ 4. Tra cứu lại giá vật tư Khi chạy lệnh, hộp thoại Tra cứu lại giá vật...

Read More

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề