Select Page

Lệnh tra lại giá vật tư

Lệnh Tra lại giá vật tư sẽ gọi giá vật tư đã lưu ở Gvt.csv vào các bảng Vật tư và Giá trị vật tư, đơn giá (tương tự trong Dự toán GXD).

Chạy lệnh Tiện ích/ 4. Tra cứu lại giá vật tư

Hình 4.1a – Lệnh tra cứu lại giá vật tư

Hình 4.1a – Lệnh tra cứu lại giá vật tư

Khi chạy lệnh, hộp thoại Tra cứu lại giá vật tư hiện ra, chọn Cột, bấm Chấp thuận:

Hình 4.1b – Lệnh tra cứu lại giá vật tư

Hình 4.1b – Lệnh tra cứu lại giá vật tư

Tùy vào hiện tại sheet nào đang active (hiện hành) thì dữ liệu sẽ gọi từ cột giá được chọn ra đúng cột giá. Đổ dữ liệu như sau:

Trong sheet Don gia chi tiet đổ vào cột 9 cột Đơn giá:

Hình 4.3c – Giá vật tư đã lưu đổ vào bảng đơn giá chi tiết

Hình 4.3c – Giá vật tư đã lưu đổ vào bảng đơn giá chi tiết

 

Trong sheet Vat tu đổ vào cột 5, Giá tại hiện trường:

 

Hình 4.4d – Giá vật tư đã lưu đổ vào bảng giá trị vật tư

Hình 4.4d – Giá vật tư đã lưu đổ vào bảng giá trị vật tư

Tương tự với các bảng còn lại như Bảng giá vật liệu hiện trường (sheet Vat lieu hien truong), Bảng giá vữa dự thầu (sheet Phu luc vua).

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề