Monthly Archive:: June 2014

Nghị định đấu thầu mới số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

Nghị định đấu thầu mới số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu mới

Ngày 26/6/2014 Chính phủ  đã ban hành nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi

Điều 96. Quy định chi tiết – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. Luật này đã

Điều 95. Hiệu lực thi hành – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 2.

Điều 94. Quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Khi khởi kiện, các bên có quyền yêu cầu Tòa án tạm dừng ngay việc đóng

Điều 93. Nguyên tắc giải quyết – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Việc giải quyết tranh chấp trong đấu thầu tại Tòa án được thực hiện theo quy

Điều 92. Quy trình giải quyết kiến nghị – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Quy trình giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn

Điều 91. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu,

Điều 90. Xử lý vi phạm – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu và quy định khác

Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. 2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can