Select Page

Điều 49. Mua thuốc tập trung – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 – MỤC 3. MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ

1. Mua thuốc tập trung được thực hiện ở cấp quốc gia và cấp địa phương.

2. Mua thuốc tập trung và lộ trình thực hiện mua thuốc tập trung do Chính phủ quy định.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề