Select Page

Điều 53. Hình thức lựa chọn nhà thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 – MỤC 4. CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG

Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện theo các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề