Select Page

Xử lý chuyển tiếp việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu đang thực hiện dở dang (theo Luật Đấu thầu 2013)

Tình huống: Dự án của Chủ đầu tư (CĐT) đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong tháng 6/2014, trong đó:

– Gói thầu xây lắp số 1 có giá gói thầu 04 tỷ đồng áp dụng hình thức chỉ định thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là tháng 7-8/2014.

– Gói thầu mua sắm hàng hóa số 2 có giá gói thầu 0,9 tỷ đồng áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 8/2014.

Xin hỏi: Từ ngày 01/7/2014 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (gọi tắt là Luật Đấu thầu 2013) có hiệu lực thi hành, nhưng đến ngày 15/8/2014 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (gọi tắt là NĐ số 63) mới có hiệu lực thi hành. Vậy, CĐT sẽ thực hiện chuyển tiếp như thế nào đối với 02 Gói thầu nêu trên để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu?

Trả lời:

Đối với 2 gói thầu trên, do gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày 01/7/2014 chưa phát hành hồ sơ yêu cầu thì theo Khoản 1 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nếu có nội dung không phù hợp với Luật Đấu thầu năm 2013 thì CĐT phải trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

1. Đối với gói thầu xây lắp số 1: Tổ chức chỉ định thầu gói thầu có giá trị 04 tỷ đồng trong tháng 7-8/2014

Do trong Luật Đấu thầu 2013 không quy định hạn mức chỉ định thầu, mà hạn mức trên chỉ được quy định trong NĐ số 63 (Điều 54, khoản 1). Vì vậy, trường hợp HSYC của gói thầu này phát hành trước ngày 15/8/2014 thì gói thầu này áp dụng hình thức chỉ định thầu là phù hợp theo hạn mức chỉ định thầu quy định trong Nghị định số 85/2009/NĐ-CP. Nếu các nội dung khác của Gói thầu này trong kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt phù hợp với Luật Đấu thầu năm 2013 thì không cần phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

Trường hợp HSYC của gói thầu này phát hành kể từ 15/8/2014 (ngày NĐ số 63 có hiệu lực), việc triển khai lựa chọn nhà thầu phải căn cứ theo Luật Đấu thầu 2013 và NĐ số 63 (Điều 129 Khoản 3), nghĩa là Gói thầu số 1 áp dụng hình thức chỉ định thầu không còn phù hợp với quy định của NĐ số 63 do: Hạn mức chỉ định thầu quy định tại Khoản 1 Điều 54 nghị định này có giá trị không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu xây lắp. Trường hợp này, CĐT phải thực hiện trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu đối với Gói thầu này bảo đảm tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu 2013 và NĐ số 63.

2. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa số 2: Tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu có giá trị 0,9 tỷ đồng trong tháng 8/2014

Luật Đấu thầu 2013 không quy định hạn mức chào hàng cạnh tranh, mà hạn mức trên chỉ được quy định trong NĐ số 63 (Điều 57, khoản 1). Tuy nhiên, hạn mức mới này cao hơn so với hạn mức chào hàng theo quy định cũ nêu tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Điều 43 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP (không quá 5 tỷ đồng thay cho nhỏ hơn 2 tỷ đồng). Theo đó, trường hợp HSYC của Gói thầu này phát hành trước ngày 15/8/2014 thì gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh là phù hợp, đồng thời nếu HSYC phát hành kể từ ngày 15/8/2014 thì việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh vẫn thỏa mãn quy định của của Luật Đấu thầu 2013 và NĐ số 63. Do đó, nếu các nội dung khác của gói thầu này trong kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt phù hợp với Luật Đấu thầu 2013 thì không cần phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 59 của NĐ số 63 đối với những gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị không quá 1 tỷ đồng được áp dụng theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn. Vì vậy, trường hợp gói thầu có hồ sơ yêu cầu phát hành kể từ ngày 15/8/2014 thì được áp dụng quy trình rút gọn theo quy định nêu trên; còn nếu hồ sơ yêu cầu phát hành trước ngày 15/8/2014, CĐT cần thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy trình chào hàng cạnh tranh quy định tại Điều 43 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

Theo Báo Đấu thầu số 140.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề