Select Page

Một số thay đổi của Luật đấu thầu 2013 về nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng

Các nội dung quy định về nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng của Luật Đấu thầu năm 2013 có sự thay đổi so với Luật năm 2005:

1. Về nguồn vốn

Luật Đấu thầu năm 2013 (Điều 4, Khoản 44) có quy định rõ hơn về khái niệm vốn nhà nước so với Luật đấu thầu năm 2005:

Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

2. Đối với hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung so với quy định trong Luật Đấu thầu năm 2005, trong đó đặc biệt lưu ý đối với quy định về các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu (thu hẹp các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu), chào hàng cạnh tranh (bổ sung áp dụng đối với gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt), mua sắm trực tiếp (quy định rõ quy mô gói thầu có nội dung, tính chất tương tự; thời hạn gói thầu đủ điều kiện áp dụng mua sắm trực tiếp) và tham gia thực hiện của cộng đồng (là hình thức lựa chọn nhà thầu mới bổ sung vào Luật); phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (trường hợp gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp không phải quy mô nhỏ), hai giai đoạn hai túi hồ sơ (trường hợp gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù).

3. Về hình thức hợp đồng

Luật Đấu thầu số 2013 bỏ quy định về hình thức hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm và tách hình thức hợp đồng theo đơn giá thành 2 loại hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; đồng thời quy định rõ các trường hợp bắt buộc áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Mẹo: Khi cần tìm các nội dung liên quan đến điều khoản nào đó trong Luật hoặc Nghị định đấu thầu, bạn chỉ việc vào Google nhập từ khóa kèm địa chỉ trang web DuthauGXD.vn là thấy ngay sau vài giây, rất tiện cho công việc.

Ví dụ: Vào Google.com nhập từ khóa tìm kiếm Hình thức hợp đồng DuthauGXD.com sẽ thấy ngay nội dung cần tìm.

About The Author

1 Comment

  1. Nguyễn Thăng

    Rất hữu ích. Cảm ơn anh Thế Anh nhiều.

    Reply

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề