Select Page

2.2.2. Chỉnh sửa nội dung các công việc chưa phù hợp

Các bạn tiến hành sửa nội dung công việc và nhập khối lượng tính toán như đề bài đã cho sẵn. (Đơn vị của 1 số công tác như DG1, DG3, DG4, DG5 ta nhận thấy chưa phù hợp với yêu cầu, để thực hiện đổi đơn vị các bạn sẽ đổi ở Sheet Đơn giá chi tiết).

1

Hình 2.30 – Nội dung công việc và khối lượng sau khi nhập
Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề