Select Page

Author: Hồng Thắm Phí

Đổi đơn vị tính

Phần mềm Dự thầu GXD hỗ trợ 2 cách để để đổi đơn vị tính cho công tác tại sheet chiết tính đơn giá chi tiết DGCT: Cách 1: Tại sheet Don gia chi tiet bạn chọn công tác cần đổi đơn vị tính. Sau đó kích phải chuột, trong menu danh...

Read More

Tính Bảng giá ca máy

Chạy lệnh Dự thầu GXD / Kết xuất bảng giá ca máy. Lệnh này sẽ tính bảng giá ca máy tất cả các máy được sử dụng hồ sơ thầu trong sheet MTC. Lưu ý: Phần giá ca máy đã trình bày qua 2 ví dụ ở trên, để hiểu rõ vì sao Dự thầu GXD lại...

Read More

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề