Select Page

Tra mã ở sheet Don gia chi tiet tự động cập nhập sang sheet Danh muc cong viec

Phần mềm cho phép tra mã tại sheet Danh mục công việc rồi chạy phân tích đơn giá chi tiết tại sheet Đơn giá chi tiết hoặc tra đơn giá ngay tại sheet Đơn giá chi tiết thì cập nhật luôn sang sheet Danh mục công việc theo đúng thứ tự.

Hình 4 .1 – Tra mã và sửa nội dung công việc tại sheet Don gia chi tiet

Hình 4 .1 – Tra mã và sửa nội dung công việc tại sheet Don gia chi tiet

Nội dung sẽ được Link sang sheet Danh mục cong viec tương ứng:

Hình 4.2 – Mã hiệu, Nội dung công việc đã được cập nhập

Hình 4.2 – Mã hiệu, Nội dung công việc đã được cập nhập

Lưu ý: Nếu chèn vào vị trí bất kỳ (chẳng hạn chèn vào giữa các đơn giá khác) bên sheet Đơn giá chi tiết thì bên sheet Danh mục công việc cũng được chèn vào vị trí tương ứng, đồng thời đánh lại mã các đơn giá ở dưới công tác mới chèn vào. Các vị trí link đơn giá sang như Đơn giá tổng hợp, Giá dự thầu cũng tự động thay đổi theo (vì link công thức).

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề