Select Page

Đánh giá đề xuất huy động 1 chỉ huy trưởng công trường cho 2 gói thầu

Bên mời thầu là Ban Quản lý các dự án xây dựng công trình tỉnh A tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước cùng thời điểm hai gói thầu xây lắp, bao gồm: gói thầu số 1 – Xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và gói thầu số 2 – Xây dựng, cải tạo trụ sở khu làm việc liên cơ quan. Hai gói thầu nêu trên đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 08 tháng.

Nhà thầu X tham dự đồng thời hai gói thầu nêu trên và trong cả hồ sơ dự thầu gói thầu số 1 và gói thầu số 2, nhà thầu này đều đề xuất huy động Ông Nguyễn Văn A đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng công trường.

Hỏi: Em hỏi Bên mời thầu phải đánh giá về đề xuất huy động chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu X như thế nào ạ?

Trả lời: GXD xin trả lời bạn như sau

Căn cứ theo:

– Khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP

– Khoản 2 và 3 Điều 40 Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Căn cứ theo nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu nêu tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP; nguyên tắc và nội dung thương thảo hợp đồng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 40 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Đối với tình huống trên, việc đánh giá HSDT của hai gói thầu là gói thầu số 01 và gói thầu số 02 vẫn thực hiện bình thường theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong HSMT. Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất ở 01 trong 02 gói thầu thì tiến hành các bước tiếp theo như bình thường và đề nghị trúng thầu nếu nhà thầu đáp ứng đủ các điều kiện để được trúng thầu.

Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất ở cả hai gói thầu với đề xuất về nhân sự chỉ huy trưởng công trường giống nhau, trong quá trình thương thảo hợp đồng, bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ về lịch biểu làm việc của nhân sự chỉ huy trưởng công trường cùng lúc thực hiện cả hai gói thầu. Theo đó:

– Nếu lịch biểu làm việc của nhân sự chỉ huy trưởng công trường cho cả hai gói thầu trên không trùng lặp, bảo đảm việc huy động đầy đủ nhân sự chỉ huy trưởng công trường để thực hiện cả hai gói thầu theo tiến độ thì nhà thầu được đề xuất trúng thầu cả hai gói thầu này;

– Nếu lịch biểu làm việc của nhân sự chỉ huy trưởng công trường cho hai gói thầu trên có sự trùng lặp, dẫn tới không huy động được đầy đủ nhân sự chỉ huy trưởng công trường để thực hiện hai gói thầu theo tiến độ thì nhà thầu được lựa chọn trúng thầu một trong hai gói thầu.

Vậy Bên mời thầu phải đánh giá về đề xuất huy động chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu X như GXD đã nói như trên

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề