Select Page

Tôi có thể làm bảng tiến độ có nhiều hơn 200 ngày theo mặc định của phần mềm?

Câu hỏi: Theo mặc định của phần mềm Dự thầu GXD chỉ có bảng tiến độ 200 ngày, tôi có thể tạo ra 1 bảng tiến độ lớn hơn?

Trả lời:

Nếu bạn chạyDự thầu GXD trên Excel 2003 thì chỉ có tối đa 256 cột và 65536 dòng thôi. Do đó trừ các cột STT, tên công việc, khối lượng, đơn vị tính… đi bạn chỉ còn hơn 200 cột để dành cho bảng tiến độ.

Để có thể khai thác số lượng lớn dữ liệu trong bảng tính, Office Excel 2007, 2010, 2013 hỗ trợ lên đến 1.048.576 hàng và 16.384 cột, chúng thực sự đã cung cấp cho bạn hơn đến 1500% số hàng và 6300% số cột so với Microsoft Office Excel 2003.

Sau khi mở phần mềm Dự thầu GXD lên, file mẫu mặc định lấy từ DuthauGXD.xlt là file dạng Excel 2003. Nếu chạy trên Excel 2007, 2010 hoặc 2013 bạn Save file hồ sơ thầu dạng TenGoiThau.xlsm (nhớ là lưu sang dạng .xlsm – Excel Macro Enable Workbook). Sau đó đóng lại (nhớ là đóng file lại), rồi mở ra làm tiếp. Khi đó file hồ sơ thầu đã hỗ trợ bảng tính lớn và bảng tiến độ có thể tới hơn 16.000 cột. Bạn nhập số ngày mong muốn đè lên số 200 và chờ một chút, phần mềm Dự thầu GXD sẽ tạo ra bảng tiến độ đủ số ngày như bạn mong muốn.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề