Select Page

Lưu giá hiện tại trong bảng giá vật tư

Việc tìm kiếm số liệu về giá và nhập vào phần mềm thường mất nhiều thời gian và công sức. Giả sử tại Bảng giá trị vật tư (sheet Vat tu) bạn đã nhập giá vật liệu, nhân công, máy thi công vào và sau này muốn sử dụng lại nhanh chóng. Với tính năng lưu giá hiện tại, Dự thầu GXD giúp bạn tận dụng được lao động quá khứ, kế thừa sử dụng lại các dữ liệu giá đã mất công tạo dựng cho một gói thầu nào đó, khi cần thì chỉ bổ sung, sửa đổi những giá cần thiết. Mỗi lần làm gói thầu mới chỉ việc gọi ra sử dụng, công việc lắp giá sẽ hoàn thành sau vài giây.

Để thực hiện được các bạn thao tác như sau:

Hình 2 – Bảng giá vật tư sau khi nhập giá

Hình 2 – Bảng giá vật tư sau khi nhập giá

 

Chạy lệnh Tiện ích/ Lưu giá hiện tại trong bảng giá vật tư hộp thoại sau sẽ hiện ra:

 

Hình 3 – Chọn cột tháng để lưu giá và lệnh Lưu không cần hỏi hoặc Duyệt từng giá

Hình 3 – Chọn cột tháng để lưu giá và lệnh Lưu không cần hỏi hoặc Duyệt từng giá

 

Sau khi lưu giá vào cột tháng đã chọn phần mềm tự động đưa vào file Gvt.csv trong bộ CSDL hiện đang được chọn. Khi cần dùng, bạn dùng Tiện ích – Tra lại giá vật tư để gọi lại số liệu giá của tháng đã lưu thì giá đó sẽ được gọi ra.

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề