Select Page

Lệnh xuất toàn bộ hồ sơ dự thầu ra file pdf

Xuất hồ sơ ra file pdf sẽ giúp bạn tiện lưu trữ hồ sơ cuối, lưu hồ sơ phục vụ lập biểu giá hợp đồng, đối chiếu làm thanh toán, quyết toán…

Lệnh kết xuất hồ sơ ra file pdf chỉ hỗ trợ trên Excel 2007 và 2010. Nếu đang sử dụng phần mềm với Excel 2003 bạn sẽ không thực hiện được lệnh này.

Hình 1.1 -  Xuất tài liệu dạng PDF

Hình 1.1 – Xuất tài liệu dạng PDF

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề