Select Page

2.5. Bước 5: Đưa các đơn giá từ Bảng đơn giá chi tiết sang giá dự thầu

Lệnh thao tác: Dự thầu/ 5. Đưa đơn giá chi tiết sang bảng Giá dự thầu

6.1

Hình 2.14 – Lệnh gọi các đơn giá sang Bảng giá dự thầu

Bảng giá dự thầu tại sheet Gia du thau kết quả nhận được như sau:

6.2

Hình 2.15 – Bảng giá dự thầu
Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề