Select Page

Quy trình đấu thầu qua mạng: Hướng dẫn nhà thầu phải kê khai hồ sơ năng lực

Quy trình đấu thầu qua mạng: Hướng dẫn nhà thầu phải kê khai hồ sơ năng lực

Tham dự thầu qua mạng nhà thầu phải kê khai hồ sơ năng lực trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Trước khi gửi E-HSDT nhà thầu phải kê khai hồ sơ năng lực trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hồ sơ năng lực gồm có:

1. Thông tin doanh nghiệp (đính kèm file)

*Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh

*Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp

*Sơ đồ tổ chức, danh sách Hội đồng quản trị và quyền thụ hưởng + Danh sách cổ đông + Thông tin liên quan

2. Năng lực tài chính (từ năm 2015-2020) + Nhập các số liệu tài chính (Tổng tài sản; tổng nợ; giá trị tài sản ròng; tài sản ngắn hạn; nợ ngắn hạn; vốn lưu động; Tổng doanh thu; lợi nhuận trước, sau thuế; file đính kèm)

3. Hợp đồng đã/ đang thực hiện + Gồm số hợp đồng; tên hợp đồng; tên dự án; chủ đầu tư; ngày trao hợp đồng; ngày hoàn thành hợp đồng; tổng giá trị hợp đồng; vai trò nhà thầu; file đính kèm.

4. Nhân sự chủ chốt + Vị trí/ Chức danh + Tên nhân sự + Loại nhân sự * Trạng thái ( đang chỉnh sửa/ đã công khai)

5. Thiết bị thi công + Mã thiết bị + Loại thiết bị + Tên nhà sản xuất + Nguồn thiết bị (Sở hữu của nhà thầu/ đi thuê/ thuê mua/ chế tạo đặc biệt) + Trạng thái (đang chỉnh sửa/ đã công khai)

6. Liên danh + Nhập số TBMT + Nhập ngày mở thầu + Tìm nhà thầu dự kiến liên danh + Chọn trạng thái (…)

Ghi chú: đánh dấu * là Bắt buộc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề