Select Page

2.4.4. Tổng hợp các đơn giá thành phần trong công tác thứ hai

Thực hiện hoàn toàn tương tự như đã thực hiện trong công tác thứ nhất, tổng hợp cho các DG6, DG7, DG8, DG9 kết quả như hình vẽ sau:

 

1

Hình 2.39 – Tổng hợp công tác thứ 2

Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề