Select Page

Tìm hiểu thanh công cụ và menu của phần mềm Dự thầu GXD

Tìm hiểu thanh công cụ và menu của phần mềm Dự thầu GXD

Thanh công cụ chứa các nút lệnh thường dùng trên phần mềm Dự thầu GXD. Do phần mềm Dự thầu GXD chạy trên Excel, tức là tác giả vẫn lập giá thầu bằng Excel, có những thao tác phải thủ công nhiều quá, vì vậy lập trình thêm các lệnh để giải quyết việc lặp đi lặp lại:

Thanh công cụ và menu của phần mềm dự thầu GXD

Thanh công cụ và menu của phần mềm dự thầu GXD

Các lệnh trên menu ribbon của dự thầu GXD

Các lệnh trên menu ribbon của dự thầu GXD

Các lệnh trên menu Ribbon Dự thầu GXD

Các lệnh trên menu phần mềm Dự thầu GXD

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề