Select Page

Tìm hiểu về các file cơ sở dữ liệu Dự thầu GXD

Dự thầu GXD sẽ tự động gọi các dữ liệu định mức, đơn giá, vật tư… vào bảng tính. Nhưng để gọi được dữ liệu vào bảng tính ta phải báo cho phần mềm biết sẽ tra cứu dữ liệu ở đâu.

Dự thầu GXD có các dữ liệu Đơn giá, Định mức, Phụ lục vữa, Từ điển vật tư, Giá ca máy… được lưu trong các file (file) có phần mở rộng là .csv. Các file dạng này có thể mở bằng phần mềm Excel để xem, chỉnh sửa và lưu lại.

– Đơn giá được lưu trong file có tên bắt đầu bằng chữ DG. Ví dụ: đơn giá Hà Nội được lưu trữ tại DGHaNoi2011.csv, đơn giá An Giang lưu trữ trong file DGAnGiang.csv. Người lập giá dự thầu không sử dụng đơn giá địa phương, mà tự chiết tính giá lấy, nên ta chỉ sử dụng file đơn giá này để lấy mã hiệu và tên công việc mà thôi, còn các giá trị đơn giá địa phương có thể sau sử dụng để dự đoán giá gói thầu.

– Giá vật tư gốc (tương ứng với đơn giá nói trên) được lưu trong các file có dạng GVT*.csv.  Ví dụ: Giá vật tư Hà Nội lưu trong file GVTHaNoi2011.csv.

– Các định mức được lưu trong các file có tên bắt đầu với chữ DM. Ví dụ: file DM1776+1777+1779.csv lưu trữ cả 3 định mức phần xây dựng, lắp đặt và khảo sát.

– Phụ lục vữa được lưu trong file PLVHaNoi2011.csv.

– Từ điển vật tư được lưu trong file TDVTHaNoi2011.csv.

– Giá ca máy được lưu trong file GCM*.csv. Ví dụ: GCMHaNoi2011.csv.

Cơ sở dữ liệu csv lập dự toán công trình tại thành phố Hà Nội

Cơ sở dữ liệu csv lập dự toán công trình tại thành phố Hà Nội

Điều rất thuận lợi là: Dự thầu GXD sử dụng chung dữ liệu với Dự toán GXD, Thanh quyết toán GXD và các phần mềm Kinh tế xây dựng khác  công ty GXD sản xuất. Rất thuận lợi cho các công việc kế thừa trong cả quá trình thực hiện dự án.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề